:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศ ภดส.1

18 พ.ค. 2563

รายละเอียด: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้นำบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินรอบบัญชี พ.ศ. 2559 – 2562 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นฐานคำนวณราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้จากการสำรวจเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2563 มาจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปีพ.ศ. 2563 ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร