:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
กองคลัง
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางโชติกา ชูประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวนีย์ แหยมกลัด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางนิรมล หมื่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจตุรงค์ สุเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้