:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
กองคลัง
จ.ส.อ.โสภล อ่อนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จ.ส.อ.โสภล อ่อนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวเสาวนีย์ แหยมกลัด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางนิรมล หมื่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกิ่งแก้ว มณีกาญจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายจตุรงค์ สุเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้