:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
กองช่าง
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายสิทธิชัย เรนทร
ลูกจ้างประจำ
นางสาวดวงหทัย อ่อนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ