:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
หัวหน้าส่วนราชการ
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร 081-6765873
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร 081-6765873
นางสาวฮาบีบ๊ะ แย่งกุลเชาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 093-7084495
จ่าสิบเอกโสภล อ่อนทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 086-7608956
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-6765873