:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
หัวหน้าส่วนราชการ
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร 081-6765873
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร 081-6765873
นางสาวเสาวณี สุขม่อย
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางโชติกา ชูประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง