:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
สำนักปลัด
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวเสาวณี สุขม่อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสรัลนุช แก้ววีด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธัชกร วงศ์วชิรา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววริษา รัตนกระจ่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธัญวลัย สุเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางมยุรี พินพมร
ครู
-ว่าง-
พนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวรัชนี โอทอง
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวบุรัษกร ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางณปภัช ยืดยาว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวชูศรี จันทร์ปาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปานทิพย์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรภิพา แก้วนุ้ย
พนักงานจ้างเหมา
นายวันชัย อ่อนทอง
พนักงานจ้างเหมา