:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ
สำนักปลัด
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
นายประเสริฐ พืชผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวฮาบีบ๊ะ แย่งกุลเชาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางมยุรี พินพมร
ครู
นางสาวฮาบีบ๊ะ แย่งกุลเชาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุธิดา โรจนตันติกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเสาวณี สุขม่อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญวลัย สุเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
พนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวรัชนี โอทอง
ผู้ช่วยบุคลากร
นางบุรัษกร ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางณปภัช ยืดยาว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวชูศรี จันทร์ปาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปานทิพย์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรภิพา แก้วนุ้ย
พนักงานจ้างเหมา
นายวันชัย อ่อนทอง
พนักงานจ้างเหมา